logo
Sluiten

MW Holodeck Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken MW Holodeck verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan MW Holodeck.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijk gegevens hebben verzameld over een minder jarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier van MW Holodeck, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken               MW Holodeck verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerd besluitvorming MW Holodeck neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MW Holodeck) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren MW Holodeck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen MW Holodeck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzing zijn van misbruik, neem dan contact met ons op: info@mwholodeck.nl

Delen van persoonsgegevens met derden MW Holodeck deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Wij maken op onze website www.mwholodeck.nl gebruik van Cookies en nemen de regels omtrent AVG hierin in acht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverklaring in te trekken of beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MW Holodeck en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier/mailen naar info@mwholodeck.nl

Klachten MW Holodeck wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens Voor vragen over ons privacy statement en verwerking kunt u contact opnemen via

onderstaande gegevens. MW Holodeck B.V. Ambachtsweg 1 3831KA Leusden

  1. 033-4941538
  2. info@mwholodeck.nl
  3. www.mwholodeck.nl

MW Holodeck © 2020. Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden

Website door Bredewold.nl