logo
Sluiten

Algemene voorwaarden MW Holodeck

mei.2021

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald als de AV-MW Holodeck en maken deel uit van elke door MW Holodeck uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in

onderlinge overeenstemming tussen MW Holodeck en haar opdrachtgever schriftelijk is afgeweken. Als één of meer artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

 1. Toepasselijke algemene voorwaarden

Op alle door MW Holodeck te verrichten werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van  ‘De Nieuwe Regeling 2011, Eerste Herziening, juli 2013’ (hierna: DNR 2011) van toepassing., tenzij in de door MW Holodeck uitgebrachte offerte of in de tussen partijen gesloten overeenkomst anderszins wordt aangegeven. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de DNR 2011 prevaleren altijd de Algemene Voorwaarden van MW Holodeck.

 1. Offerte

Een door MW Holodeck uitgebrachte offerte kan gedurende één maand na dagtekening door de opdrachtgever worden aanvaard, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet en regelgeving.

 1. Tarieven en betaling

Het staat MW Holodeck vrij voorschot-declaraties te zenden.. Betalingen van de opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

 1. Samenwerking met derden

Indien MW Holodeck, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de DNR 2011, op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met één of meer andere adviesbureaus,

Architecten of andere derden inschakelt, zal MW Holodeck voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover

MW Holodeck deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

De opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze derden aan

MW Holodeck te verstrekken gegevens. Indien MW Holodeck in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meer andere bureaus of deskundigen inschakelt, zal MW Holodeck voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die derde naar MW Holodeck aansprakelijk is.

 1. CAR-verzekering

MW Holodeck sluit voor het werk géén CAR-verzekering af, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen. MW Holodeck doet de aanbeveling aan de opdrachtgever om voor

werken, waarvoor zulks mogelijk is, een CAR- of vergelijkbare verzekering af te sluiten. Indien een verzekering als hiervoor bedoeld wordt afgesloten, verplicht de opdrachtgever zich MW Holodeck als medeverzekerde in de polis onder primaire dekking op te (laten) nemen.

 1. Werkzaamheden op locatie

Ten aanzien van op locatie te verrichten werkzaamheden, geldt dat indien betreding van percelen door MW Holodeck noodzakelijk is, bij deze door of vanwege de opdrachtgever toestemming wordt verleend c.q. verkregen.

 1. Gegevensverstrekking, verzending en gebruik van documenten

De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge van vertraging in het verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van MW Holodeck komen voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Geheimhouding en gebruik als referentie

MW Holodeck is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.

 1. Personeel

De opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en, in afwijking van art. 12 lid 6 DNR 2011, binnen een jaar na beëindiging ervan, anders dan na toestemming van MW Holodeck, geen bij MW Holodeck in dienst zijnde personeel, of personeel dat de afgelopen periode van 3 jaren bij MW Holodeck in dienst was, dat belast is of was met het uitvoeren van de opdracht in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,– voor het enkele feit der overtreding en van € 1.000,– voor elke dag, dat de opdrachtgever in overtreding is, onverminderd haar gehoudenheid tot betaling aan MW Holodeck van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien deze méér dan gemeld boetebedrag mocht belopen. Alsdan zijn tevens alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Goedkeuring gegevens

Door MW Holodeck aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

 1. Geschillen

De rechtbank Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen partijen dat verband houdt met de opdracht, tenzij partijen arbitrage als bedoeld in artikel 58 van de voorwaarden DNR 2011 overeenkomen.

 

Bel mij terug

  MW Holodeck © 2020. Alle rechten voorbehouden

  Algemene voorwaarden

  Website door Bredewold.nl